Záručné podmienky


Cement:
Doba skladovania pre cement 325R je 3mesiace od dátumu vyexpedovania .Pričom sa predpokladá že doba vyexpedovania je max.30dní od výroby.
 

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  
 

Vápený hydrát:
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu uvedenom na obale.Pričom skladovanie musí byť na suchom a dobre vetranom mieste pri minimálnej vhlkosti ovzdušia.
 

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  


Dlažby INVEST:
Na zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov poskytuje predávajúci záruku do okamihu prevzatia kupujúcim, pri paletovaných a zabalených výrobkoch do 15 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Lehoty sú prekluzívne. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhľade, rozmeroch, mechanickom poškodení, kompletnosti a množstva výrobkov.
 

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  

 

Baumit:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov.
 

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  Quick mix:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov. Skladovateľnosť 6/ resp. 12 mesiacov od dátumu výroby.

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  

 

Tepelnoizolačné dosky EPS, XPS, fasádne profily:
Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedených v dokumentácii,
- tovar bol poškodený živelnou pohromou,
- tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
- tovar bol nesprávne technologicky zapracovaný, 
- tovar bol nesprávne uskladnený.


Bramac: 
Pre viac info (certifikáty, technické listy, záručné podmienky) o produktoch  kliknite sem: 

 

Mediterran:
Spoločnost‘ Mediterran Slovakia s.r.o. dáva 30 ročnú záruku na škridle. p.H. Kvalita vyrábaných betónových škridiel vyhovuje predpisom normy STN EN 490. Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. počas záruky posúdi oprávnenosť sťažnosti do 30 dní od jej zahlásenia. Pokiaľ kvalita škridielnebude vyhovovať predpisom normy STN EN 490 podľa kontrolných metód, vykonaných v zmysle obsahu normy STN EN 491,spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. predloží návrh na prípadné opravenie škridiel, alebo na ich výmenu. Na opravené, alebo vymenenéškridle sa vzťahuje taká istá záručná lehota, ako na nové škridle.

Ručenie za mrazuvzdornosť výrobkov

Prípadné škody, spôsobené mrazom treba zahlásiť písomne, spolu s oznámením dátumu dodávky, k zahláseniu treba pripojiť faktúru,dodací list a záručný list. K poškodeniu škridiel mrazom dôjde v dôsledku vady výrobného materiálu, čím sa poruší vodovzdornosťstrechy. Pri výmene mrazom poškodených škridiel, spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. dodá na vyššie uvedenú adresu kupujúceho nové škridle bezplatne a uhradí vopred dohodnuté výdavky kupujúceho, spojené s prácou pri výmene škridiel.

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na vykonanie uvedených prác svojimi zamestnancami, alebo predmetné práce nechá vykonať povereným subjektom. Odstránený poškodený materiál už nemožno použiť na zastrešenie, jeho odvoz sa uskutoční na náklady staviteľa.

Podmienky splnenia a výkon záručných služieb

- Konštrukcia strechy a jej pokrytie musia byť v súlade s technickými predpismi noriem, ktoré sú platné v čase výstavby, respektívne musia byť v súlade s návodmi výrobcu na použitie.
- Garančný nárok treba preukázať pripojeným faktúry, dodacieho listu a záručného listu.
- Zahlásenú škodu preskúma na mieste odborník spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. a zadokumentuje uplatnený nárok na odškodnenie.

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. po vykonaní kontrolného prieskumu písomne upovedomí zahlasujúceho o výsledku kontroly a o posúdení námietok.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ku ktorým dôjde v dôsledku nepoužitia pôvodného príslušenstva, respektíve za vady pri chybnom uložení škridiel, ďalej záruka sa nevzťahuje na škody, spôsobené prelomením škridiel v dôsledku veľkej váhy napadnutého snehu, nevzťahuje sa ani na škody, spôsobené iným mechanickým zaťažením, ani na škody, spôsobené prírodnými živlami.

Záruka služby sa nevzťahujú na doplnky, ktoré sú vyhotovené z umelej hmoty a z kovu, ďalej na škody, uplatnené nad rámec zákonných nariadení, ani na prechodné javy v dôsledku počasia, akým sú: vykvetanie, zmeny farby, zarastanie machom, lebo uvedené faktory nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu strešných škridiel.

Pre viac info (certifikáty, technické listy, záručné podm.) o produktoch kliknite sem: 


Tepelné izolácie Knauf Insulation:
Výrobky sú certifikované v zmysle CE certifikácie EU . Výrobky sú zdravotne a hygienicky nezávadné a s neobmedzenou životnosťou pri správnej aplikácií a dodržiavaní technologických postupov. Skladovanie výrobkov sa odvoláv na normu  STN 64 00 90.
 

Pre viac info (certifikáty) o produktoch kliknite sem: 

 

Fólie Jutafol :
Záruka na fólie je stanovená výrobcom po dobu 24mesiacov. Odolnosť voči priamemu UV je 60dní.
 

Pre viac info (certifikáty) o produktoch kliknite sem: YTONG:
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Porfix :
Výrobky sú certifikované v zmysle CE certifikácie EU. Záruka na výrobky je udávaná výrobcom 24mesiacov.
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady ako je pevnosť materiálu v tlaku a pod. Záruka sa nevzťahuje  v prípade nesprávneho uskladnenia, alebo vady vzniknuté  nesprávnou  manipuláciou s tovarom.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 


Termalica:
V každom prípade kedy vzniká zodpovednosť za škody zo strany predávajúceho voči kupujúcemu, táto je obmedzená do skutočnej straty.

Predávajúci je oslobodený od zodpovednosti za chyby výrobkov keď kupujúci vo chvíli nákupu alebo vydania vedel o chybe.

V prípade zistenia chýb produktov je kupujúci zaviazaný sa zdržať so zástavbou, bezodkladne informovať predávajúceho, zabezpečiť produkty pred zničením a podať písomnú reklamáciu.

V prípade kedy kupujúci urobil zástavbu so skôr zistenými chybami, predávajúci neznáša náklady spojené s demontážou a opätovnou montážou produktov.

V prípade zistenia chýb produktov je kupujúci zaviazaný neodkladne, najneskôr do 7 dní podať písomnú reklamáciu na mieste nákupu alebo priamo v hlavnom sídle predávajúceho.

Predávajúci nie je zodpovedný za chyby poškodenia produktov, ktoré vznikli v dôsledku:

- nevhodnej montáže nakúpených produktov, ktorá odporuje príslušným stavebným pravidlám,
- nevhodnému výberu druhu produktov a hodnoty zaťažení,
- nevhodného užívania, v rozpore s určením a vlastnosťami nakúpených produktov,
- nevhodného skladovania alebo dopravy nakúpených výrobkov,
- živelných pohrôm a iných nepredvídateľných osudových nehôd.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 
 


Sadrokarton tmely:
Záruka sa vzťahuje na dobu spotrebiteľnosti , ktorá je uvedaná na obale 12 mesiacov. Výrobky pri správnom skladovaní, sú dobre spracovateľné až po dobu 24 mesiacov.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 
 

Sadrokarton:
Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi na montáž, na poškodenia ktoré vzniknú nesprávnou dodatočnou vlastnou prepravou, nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, na poškodenia ktoré živelnou udalosťou (voda, požiar), resp. poveternostnými vplyvmi.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 

 

Schiedel:
Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Dlhšie záručné doby a osobitné záručné podmienky týkajúce sa vybraných tovarov predávajúceho sú spravidla vyznačené na záručnom liste zakúpeného  tovaru.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 


Tehly Porotherm:
Výrobca zodpovedá a ručí za chyby výrobkov a tovaru v rozsahu stanovenom obchodným prípadne občianskym zákonníkom. Výrobca poskytuje na svoje výrobky záruku 24mesiacov pri splnení nižšie uvedenej podmienky pri zabezpečení proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a ďaľších. 

Zabezpečenie tehliarskych výrobkov proti poškodeniu pri nakládke a nepriaznivým poveternostným vplyvom, nakládka, manipulácia a doprava tehliarskych výrobkov.

Reklamácia na sortiment, prípadne množstvo, musí byť kupujúcim uplatnená ihneď pri prevzatí tovaru. Reklamáciu na chyby výrobkov, prípadne ich poškodenie musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, a to ešte pred zapracovaním do stavby.  Tovar musí reklamujúci skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby bolo možné objektívne zistiť stav reklamovaných výrobkov. Kvalita výrobkov je daná normami, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode

Na posúdenie reklamácie je nutné umožniť prístup predávajúcemu k reklamovanému tovaru. Oprávnené reklamačné nároky kupujúceho budú riešené:

- náhradnou dodávkou
- poskytnutím zľavy
- dobropisom


Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 


Tehly Termobrik:
Pezinske tehelne - Paneláreň, a.s. zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok prevzatý kupujúcim. Zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba výrobkov v nezabudovanom stave pri správnom skladovaní je 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim. Výrobca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku nesprávnou dopravou alebo nesprávnym skladovaním. Výrobky musia byť skladované na pevnom, rovnom a suchom podklade. Tehliarske výrobky, ktoré sú deklarované ako nemrazuvzdorné musia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi.

Ak sa na zakúpenom výrobku vyskytuje vada, má kupujúci právo výrobok reklamovať. Reklamáciu uplatňuje kupujúci zásadne v mieste predaja, kde sa tento uskutočnil. Pri ústnej reklamácii je potrebné vyhotoviť zápis.

Reklamáciu je zákazník oprávnený uplatniť:

- pri zjavných vadách ako je zámena sotimentu,
- poškodenie výrobkov, nezodpovedajúce množstvo a pod. najneskôr do 14 dní od prevzatie tovaru,
- poškodené výrobky vo vnútri paletovanej skladby možno reklamovať pri rozoberaní palety, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia,
- pri skrytých vadách tovaru, ktoré nemožno zjavne poznať pri bežnej obhliadke tovaru, t.j. mrazuvzdornosť, pevnosť, kvalita výpalu a pod. najneskôr do skončenia záručnej doby, ktorá začne plynúť dňom prevzatia výrobku.

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný preukázať sa dokladom o zakúpení výrobku. O reklamáciu rozhoduje výrobný riaditeľ alebo ním poverený pracovník. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, zodpovedný pracovník oznámi zákazníkovi do 7 dní spôsob vybavenia reklamácie.

Zákazník má pri oprávnenej reklamácii výrobkov právo požadovať:

Ak ide o vadu, ktoré možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia  vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o iné neodstránitelné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 


Bitumat (hydroizolácia):
Záruka na funkčnosť 3 roky. Role sa skladajú vo vertikálnej polohe na paletách, musia byť chránené pred priamými poveternostnými vplyvmi, hlavne pred slnečným žiarením a iným zdrojom tepla, ktorá by mohlo spôsobiť ich deformáciu.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: OSB dosky:
Záruka sa poskytuje na dobu 24mesiacov. Podmienená je srávnym skladovaním.

Skladovanie a preprava osb dosiek

OSB dosky skladovat suché a na ležato na viacerých podkladných hranoloch s jednotnou výškou s rozpätím max. 80 cm. Oceľové stahovacie pásky je nutné v sklade spracovateľa bezodkladne uvolniť.

Pred zabudováním sa odoporúča 48 hodinová aklimatizácia na prevádzkovú vlhkosť.Reklamáciu je možné uznať len pred zabudovaním materiálu.


Betonárska oceľ, siete, drôty:
Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Zámková dlažba a betónové výrobky Premac:
Reklamácia:
Kupujúci je povinný pri odbere dodávky skontrolovať hlavne neporušenosť balenia a množstvo a v prípade zjavných vád tieto ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamácia musí byť písomná.

Záruka:
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnosťou STN a PN pre jednotlivé druhy výrobkov. Záručná doba je 2 roky. Za odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby). Kvalitu výrobkov je potrebné skontrolovať pred zabudovaním a zabudovať vždy iba bezchybné výrobky. V prípade, že bude zabudovaný vadný tovar, Premac, spol. s r.o. neuzná reklamáciu ako oprávnenú.

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 


Dlažba, platne, múriky, plotové sytémy, obrubníky, schody, doplnky Semmelrock:
Predávajúci poskytuje na ním dodaný tovar záruku 24 mesiacov od prevzatia dodávky. Záručná doba nebeží po dobu od uplatnenia reklamácie u predávajúceho a ďalej pokračuje od ukončenia reklamačného procesu.

Zjavné chyby tovaru uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho formou reklamácie. Chyby tovaru, ktoré sú zrejmé pri prevzatí (od dopravcu zo závodu predávajúceho) musia byť reklamované do 15 dní od prevzatia, inak právo zo zodpovednosti za tieto chyby zaniká. Skutočnosť o týchto chybách musí kupujúci doplniť zápisom o chybách. Skryté chyby, ktoré nebolo možné uplatniť pri prevzatí, uplatňuje kupujúci u predávajúceho v záručnej dobe, a to formou reklamácie.

Náležitosti reklamácie: V samostatnej reklamácii kupujúci uvedie, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje a stručne popíše výskyt chyby s odkazom na priložený zápis o chybách, komerčný zápis, všeobecný zápis a pod. Zistené chyby v záručnej dobe musí kupujúci reklamovať bez zbytočného odkladu.

Záručnými podmienkami nie sú nijako dotknuté práva, týkajúce sa zmluvnej pokuty, upravené týmito podmienkami alebo kúpnou zmluvou. 

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Tepelná a zvuková izolácia Rotaflex:
Výrobky sú certifikované v zmyske CE certifikácie EU. Skladovanie výrobkov sa odvolá na normu STN 640090.


Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Tepelná izolácia Isover:

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Tepelná izolácia Rockwool:

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: PÓROBETON OSTRAVA:
Pórobeton Ostrava a.s. zodpovedá za prípadné vady materiálu, zistené v lehote 12 mesiacov od distribúcie tovaru. Výrobca však nenesie zodpovednosť za vady, spôsobené nevhodnou manipuláciou, uskladnením a konečným chybným použitím pri výstavbe.
 

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Cemix (omietkové a maltové zmesi):
Predávajúci ručí za to, že tovar má v okamihu splnenia dodávky požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si predaný tovar zachováva najmenej po dobu trvania záručnej doby, ktorá je stanovená ako doba skladovania alebo trvanlivosti v príslušných technických normách, technických listoch, resp. návodoch na obaloch tovaru. Kupujúci je povinný tovar čo najskôr po dodaní skontrolovať a prípadné nedostatky súvisiace s dodávkou tovaru má právo bez zbytočných dokladov reklamovať písomnou formou. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný oddelene až do vybavenia reklamácie a akékoľvek disponovanie s týmto tovarom, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť preverenie reklamovaných nedostatkov je bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné.

Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania nemôžu byť predmetom reklamácie.
Všetky normy spotreby tovaru uvedené v cenníku Cemix nie sú záväzné a majú len orientačný význam.
 

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: BASF - PRINCE COLOR (zatepľovacie systémy, omietky, farby, izolácie, potery a lepidlá):
Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru v súlade so záručnými podmienkami výrobcu. Záručná doba zodpovedá záručnej dobe určenej pre skladovateľnosť alebo použiteľnosť dodaného tovaru uvedenej výrobcom dodaného tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci splnil svoj záväzok.

Nedodržanie prepravných a skladovacích podmienok predávajúceho kupujúcim, jeho splnomocnenou osobou alebo dopravcom kupujúceho je vždy dôvodom k neuznaniu reklamácie vady tovaru.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprehliadne, môže uplatniť nárok za vady zistené pri tejto prehliadke len keď dokáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

V prípade že kupujúci predáva tovar svojim zákazníkom, zaväzuje sa prezentovať tovar v súlade s dokumentáciou k tovaru, ktorú odbržal od predávajúceho, prezentovať kvalitu a vlastnosti tovaru tak, ako sú predávajúcim a výrobcom popisované.Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť svojich zákazníkov s dobou použiteľnosti tovaru a s prepravnými a skladovacími podmienkami.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené pri preprave tovaru, ak tovar prepravuje kupujúci sám. Reklamácia množstva a iných zjavných závad musí byť kupujúcim zaznamenaná písomne v dodacom liste. Reklamácia skrytých vád musí byť uskutočnená okamžite po ich zistení, najneskôr počas záručnej doby. Reklamácia musí byť uplatnená písomne doporučeným listom odoslaným predávajúcemu najneskôr do troch dní od jej zistenia. Rozhodujúcim pre zachovanie lehoty je dátum odoslania. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť všetky nutné podrobnosti týkajúce sa vady tovaru a uviesť požadovaný nárok vyplývajúci z vady reklamovaného tovaru. Ihneď po zistení vady tovaru je kupujúci povinný zaistiť tovar na miesto jeho použitia proti poškodeniu a počkať na prehliadku reklamovaného tovaru a miesta jeho použitia predávajúcim alebo ním povereným zástupcom.Predávajúci sa zväzuje bezodkladne zabezpečiť prehliadku reklamovaného tovaru a miesta jeho použitia.

Kupujúci je povinný tovar riadne používať a spracovávať v súlade s technickými listami umiestnenými na webových stránkach predávajúceho, skladovacími podmienkami a dobami použiteľnosti tovaru a obvyklým spôsobom ho ošetrovať podľa pokynov výrobcu. Reklamácia vád spôsobená nesplnením týchto podmienok nemôže byť uznaná.
 

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Profi - stavebné hmoty:
Predávajúci zodpovedá za to, že materiál má v okamihu dodávky požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si materiál zachováva najmenej po dobu trvania záručnej doby (doby skladovania) za súčasného plnenia podmienok pre manipuláciu a skladovania.

Aj napriek všetkej pozornosti predávajúceho sa môžu na dodávanom materiály vyskytnúť vady. Kupujúci je povinný materiál čo najskôr po dodaní prehliadnuť a má právo akékoľvek zistené závady reklamovať. Kupujúci je povinný podať reklamáciu neodkladne, a to písomne. Do vybavenia reklamácie je povinný reklamovaný materiál uchovať a oddelene skladovať.Podmienky reklamačného riadenia vychádzajú z paltných právnych predpisov. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré na vybavenie reklamácie vynaložil.

Predávajúci zodpovedá za škody spôsobené vadou dodaného materiálu do výšky kúpnej ceny vadnej dodávky. Predávajúci však nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli neodborným zaobchádzaním z materiálom, alebo zapracovaním materiálu s vadou, ktorú kupujúci mohol a mal zistiť. Pri výrobe prefarbených omietok a fasádnych farieb môže z dôvodu používania prírodných materiálov dochádzať k drobným odchýlkam vo farebnosti týchto produktov. Tieto drobné odchýlky vo farebnosti nemôžu byť predmetom reklamácie.
 

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Cement Hranice:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov. Skladovateľnosť 6/ resp. 12 mesiacov od dátumu výroby.
Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Den Braven:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov. Skladovateľnosť 6/ resp. 12 mesiacov od dátumu výroby.
Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: KVK - Krkonošské vápenky Kunčice:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov. Skladovateľnosť 6/ resp. 12 mesiacov od dátumu výroby.
Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: Excel Mix:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov. Skladovateľnosť 6/ resp. 12 mesiacov od dátumu výroby.
Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 

 

Koelner (príslušenstvo pre sádrokartón, príslušenstvo pre zatepľovanie fasád):
 

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 

 

Stadreko (šalovacie dielce):
 

Pre viac info (certifikáty, technické listy) o produktoch kliknite sem: 


 

Tondach:
Pre viac info (certifikáty, technické listy, záručné podmienky) o produktoch  kliknite sem: ZOP - komínové systémy:
Dĺžka záručnej doby vždy zodpovedá aspoň minimálnej dĺžke záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov, pokiaľ nie je uvedené inak, tak sú to 2 roky.

Za predpokladu dodržania výrobcom určených záručných podmienok, ktoré definujú prevádzkové podmienky a správne zaobchádzanie s komínovým systémom, ako pri montáži tak aj pri samotnom prevádzkovaní, garantuje výrobca u nerezových komínových systémov 5 ročnú záruku.

Šamotové vložky špičkovej nemeckej kvality a tvárnice s vysokou pevnosťou v tlaku nám umožňujú u šamotových komínových systémov poskytovať záruku až 30 rokov.

Je pre nás samozrejmosťou poskytovať, nie len záručný, ale aj pozáručný servis. Pokiaľ viete zadefinovať výrobcu, typ výrobku a rok predaja (resp. výroby) urobíme všetko preto aby ste boli spokojní, a aby sme Váš problém odstránili.


Profimalt - Holcim:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov.

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  DITON - betonové výrobky:
Záručná doba je uvedená v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov.

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  Terrabella - zámková dlažba:
Výrobky spĺňajú kritériá kvality STN EN a nesú značku zhody „CE“. Kópia Vyhlásenia o zhode je priložená ku kúpnej zmluve alebo sa vystaví na požiadanie v sídle predávajúceho.

Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu výrobkov v zmysle príslušnej STN EN 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodbornou manipuláciou s tovarom a pri nedodržaní technologických a montážnych predpisov. Na drobné farebné rozdiely a výkvety, ktoré však neovplyvnia účel použitia, sa záruka neposkytuje.

Kupujúci je povinný skontrolovať priamo pri odbere množstvo a neporušenosť balenia. Ak je zistený nesúlad so záväznou objednávkou, za prítomnosti prepravcu treba vyhotoviť záznam o chybách.

Ak je zistené poškodenie, za prítomnosti prepravcu treba vyhotoviť záznam o chybách. V prípade zistených chýb, tieto ihneď reklamovať a to ešte pred zapracovaním (použitím) výrobkov do stavby, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Prepravované tovary sú poistené a zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

V prípade oprávnenej reklamácie v rámci trvania záručnej doby sa predávajúci zaväzuje odstrániť chyby na základe písomnej reklamácie kupujúceho adresovanej do sídla predávajúceho alebo odoslaním správy na e-mail: dlazba@terrabella.sk , ktorého prijatie musí predávajúci potvrdiť spätnou odpoveďou.

Postup reklamácie v prípade oprávnenej reklamácie:
Kupujúci pošle e-mail na adresu dlazba@terrabella.sk alebo list na adresu Klartec, spol. s r.o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, v ktorom uvedie typ výrobku, číslo predajného dokladu, presný popis chýb a požiadavku reklamácie.

Po obdržaní reklamácie bude kupujúci informovaný o ďalšom postupe. Reklamácia sa uskutoční podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Ak by bránila pôvodnému použitiu výrobku, kupujúci má nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamovanie jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamácii celej dodávky.

POLYFORM tepelnoizolačné dosky EPS, XPS :
Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedených v dokumentácii,
- tovar bol poškodený živelnou pohromou,
- tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
- tovar bol nesprávne technologicky zapracovaný, 
- tovar bol nesprávne uskladnený.
 

Pre viac info (certifikát) o produkte kliknite sem:  Začiatok plynutia záručnej doby (všeobecne):
Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka ďalej len OZ). Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou.

Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú!

Reklamačné oddelenie: mob: 0905 631 107 - Zoltán Rácz

Strata nárokov zo záruky:
Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol:

- poškodený prepravou spotrebiteľa,
- mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru.

Zjavné vady tovaru je potrebné neodkladne reklamovať telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Kontakty na reklamáciu poškodeného tovaru sú prístupné na stránke (pre viac info. kliknite sem).

V prípade, že je tovar viditeľne poškodený pri doprave (hlavne pri tehlách a tvárniciach) je potrebné rozsah poškodenia zaznamenať na dodacie listy (jeden ostáva zákazníkovi, druhý dopravcovi) a dať oba podpísať vodičovi.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 10 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie § 18 ods. 4 ZOS cit: Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok."

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 ZOS).

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou kópia reklamačného protokolu. V prípade riešenia reklamácie priamo u zákazníka obdrží kupujúci reklamačný protokol ihneď na mieste.

Posúdenie reklamácie prebieha na základe fotodokumentácie odoslanej cez reklamačný formulár. V prípade rozsiahlejšej reklamácie je reklamácia riešená na mieste stavby v spolupráci s reklamačnými pracovníkmi jednotlivých výrobcov. Kupujúci zasiela reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie len pri malorozmerných tovaroch po dohode s predávajúcim.

Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku!

Neodstrániteľné vady:

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.