VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY


Pre internetový a katalógový predaj
  
F i r m y

Onlinestavba s.r.o.  prevádzkovateľ portálu onlinestavba.sk
   
čl. I. Všeobecne
  

1. Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, ktorá má charakter kúpnej zmluvy a sú záväzné aj pre nákupno-predajný proces bez uzatvorenia samostatnej kúpnej zmluvy.

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná   v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

 

  
čl. II. Objednávanie
  

1. Množstevné podmienky objednávania tovaru a cena. Ceny uvádzané na  webovej stránke sú platné do odvolania.

2. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú nacenené, spätne potvrdené odberateľom a doručené do centrály onlinestavba.sk.

3. Objednávky sa realizujú e-mailom alebo poštou.
    Po obdržaní objednávky bude vystavená predfaktúra na celé objednané množstvo tovaru a odoslaná objednávateľovi.
   Objednávateľ / kupujúci/ zabezpečí bezodkladnú úhradu celej sumy uvedenej v predfaktúre. Záväzok realizovať dodávku je v čase pripísania celej sumy za objednaný tovar na účet predávajúceho. V prípade, že došlo k uzavretiu osobitnej „ Zmluvy o dodávke tovaru so splatnosťou faktúry“, je záväzok realizovať dodávku až podpisom takejto zmluvy oprávnenými osobami objednávateľa /kupujúceho/ V prípade kúpy na dobierku, je zvýšená suma po odrátaní zálohy vyplácaná prepravcovi.
 V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa Obchodného zákonníka a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

  
čl. III. Realizácia dodávok
  

1. Tovar je dodávaný z výrobných závodov a skladov v tuzemsku i zahraničí, v prípade individuálnych dohôd so zákazníkom (alebo pri objednávke menšieho množstva tovaru ako je stanovené pre bezplatnú dopravu), aj formou osobného odberu od partnerov portálu onlinestavba.sk.

2. Dodacia lehota tovaru bude potvrdená na formulári „ Potvrdenie objednávky“ . Podmienkou dodania tovaru je pripísanie uvedenej sumy za tovar na účet predávajúceho.Dodacie podmienky začínajú plynúť pripísaním úhrady na účet predávajúceho.  Táto lehota neplatí, ak kupujúci v objednávke požadoval inú dodaciu lehotu a predávajúci ju v predfaktúre, alebo inak potvrdil.

3. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky. 

4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu presný termín dodávky najneskôr 5 hodín pred uskutočnením dodávky.

5. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote.

6. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. V prípade, že si kupujúci objednal dopravný prostriedok s hydraulickou rukou, vykládku zabezpečuje predávajúci.

7. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok , ako sú prípady zásahu vyššej moci.

8. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby – prepravcu, zabezpečí kupujúci, v prípade akejkoľvek vady na tovare, komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi, opatrený osobnými údajmi vodiča, ktorý tovar priviezol, jeho vyjadrením k zápisu a podpisom. Tento zápis v jednom vyhotovení bezodkladne doručí kupujúci do centrály prevádzkovateľa portálu alebo obchodnému partnerovi, od ktorého tovar prevzal.

   
čl. IV. Miesto plnenia
   

1. V prípade ucelených dodávok ( viď minimálne množstvá v „Tabuľke druhu tovaru...“) zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim, je zjednané ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke.

2. Predávajúci zabezpečuje dopravu len pri ucelených objednávkach.

3. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež technika na vyloženie tovaru ( vysokozdvižný vozík o nosnosti min.1,5 tony, resp. žeriav, ak si zákazník neobjednal automobil s hydraulickou rukou). V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady.

4. Pri objednávke menšieho množstva tovaru ako je stanovené pre bezplatnú dopravu, je miestom plnenia niektorý ( pre kupujúceho najbližší) sklad zo siete zmluvných partnerov portálu onlinestavba.sk.

  
čl. V. Cena
   

1. Cena pre kupujúceho je stanovená s 20% DPH, koncová suma je uvedená v cenovej ponuke a spätne potvrdená odberateľom. Minimálna hodnota objednávky je  100€ s DPH.

2. Zľavy z cien, sú uvádzané z cien uvedených pri výrobkoch. Zľavy sa nevzťahujú na tovary označené ako akciové. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Pri tovaroch, u ktorých je vo vyššie uvedenej tabuľke uvedené miesto dodávky materiálu „výrobca“ budú pripočítané dopravné náklady do miesta skladu, resp. stavby kupujúceho, vyúčtované v rovnakej výške, ako ho účtoval prepravca. (kamión = cca 1,22,- €/ 1km bez DPH).

4. Príplatky k cenám za neobjednané alebo objednané služby (uvádzané s 20% DPH): a. Za čakanie na vykládku je príplatok 11,60,- € za každú ďalšiu začatú hodinu, ktoré sa v rámci dňa sčítajú b. Príplatok vo výške 18,256,- € je za dvojvykládku alebo vykládku žeriavom (každé jednotlivo a spočítajú sa./ c. Príplatok za použitie vozidla s hydraulickou rukou (vrátane vykládky) je v závislosti od druhu tovaru a prepravnej vzdialenosti, od výrobcu po miesto plnenia. d. V prípade spoplatnenia prepravy bude cena uvedená na cenovej ponuke a potvrdená kupujúcim.

   
čl. VI. Platobné podmienky a fakturácia
  

1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade faktúry, úhrade elektronickou formou zrealizovanou prostredníctvom ponúkaných elektronických možností v objednávke internetovej predajne, prípadne s výnimkou osobitných zmlúv aj skôr. Akákoľvek osobitná zmluva podlieha samostatnému schvaľovaciemu procesu a kupujúci nemá na jej schválenie právny nárok.

2. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 7 dní od obdržania všetkých k tomu úkonu potrebných dokladov (potvrdený dodací list, vyúčtovanie dopravného prepravcom a pod.) Daňový doklad kupujúcemu bude doručený (doporučenou poštou, e-mailom, osobne), na základe dohody so zákazníkom.

3. V prípade, že kupujúci potrebuje vopred faktúru za účelom získania peňazí z Fondu rozvoja bývania, hypotekárnych bánk, resp. stavebných sporení, vo vyplnenej objednávke si vyberie spôsobom platby „Platba na predfaktúru“ a odošle objednávku na centrálu portálu onlinestavba.sk alebo jej partnerovi. Svoju požiadavku a dôvod na vystavenie faktúry nám bezodkladne zašle emailom (resp. poštou spolu s objednávkou). Na základe týchto podkladov sa vystaví na objednaný tovar faktúra (daňový doklad). Tovar bude dodaný až po uhradení tejto faktúry. V prípade jej neuhradenia do 15 dní od jej vystavenia, sa táto faktúra anuluje a bude považovať za neplatnú.

4. V prípade, že kupujúci má záujem využiť nákup formou osobitnej „Zmluvy o dodávke tovaru so splatnosťou faktúry“, svojou požiadavku vyznačí na objednávke a bezodkladne poštou odošle vyplatené a potvrdené tlačivo „ Potvrdenie zamestnávateľa o príjme“. Následne na to budú pripravené podklady pre uzavretie osobitnej zmluvy.

Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:

- dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra

- prevodom na bankový účet predávajúceho

- platobnou kartou prostredníctvom internetu

- v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


čl. VII. Obaly
  

1. Tovar je podľa druhu balený a uložený na paletách, ktoré sú v zmysle zákona č.529/2002 O obaloch, opakovateľne použiteľnými obalmi.

2. Palety účtujeme ako tovar, nasledovne (ceny sú uvádzané bez 20% DPH): a. pod tovarom Ytong v cene   5€ / ks b . pod tovarom Porotherm v cene 10€ / ks c. pod tovarom SETA v cene 10€ / ks d. pod tovarom Pezinské tehelne v cene 10€ / ks e. pod tovarom KM Beta (strešná krytina a biela tehla) v cene 10€ / ks f. pod tovarom Bramac a Tondach v cene 10€ / ks g. pod tovarom Rova v cene od 50 € / ks (podľa dĺžky krytiny) h. pod ostatným tovarom (palety EURO) v cene 10€ / ks i. pod tovarom HplusH a Ytong 5€ / ks j.pod tovarom Porfix palety neúčtujeme. Pri výkupe paliet sa vypláca suma znížená o amortizáciu paliet: Porotherm, Pezinské tehelne, EURO, Bramac, Tondach 9€/ks,  HplusH a Ytong 4,3€/ks

3. Naspäť prijímame len palety pôvodné, nepoškodené, FCO sídlo najbližšieho partnera alebo výrobný závod.

4. Lehota na vrátenie paliet je závislá od druhu tovaru podľa údajov uvedených na faktúre.

5. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom. 6. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške do 10 dní od dátumu prevzatia. 

  
čl. VIII. Skladovanie
  

1. Skladovanie tovarov treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

2. V prípade suchých maltových, omietkových a lepiacich zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

  
čl. IX. Manká a reklamácie
  

1. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane prepravcovi a ten ju bezodkladne postúpi predávajúcemu.

2. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

3. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou si kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým komerčným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky (viď čl.III. bod 8). Neskoršie reklamácie tohoto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia.

4. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

5. Odporúčame kupujúcim kontaktovať pred uplatnením reklamácie predávajúceho telefonicky na čísle 0905 631 107 a dohodnúť čo najefektívnejší spôsob uplatnenia reklamácie v závislosti od povahy reklamovaného tovaru (napr. zaslaním fotografií reklamovaného tovaru e-mailom, prinesením vzorky tovaru na prevádzku predávajúceho, návštevou zástupcu predávajúceho priamo na mieste dodania tovaru a pod.)

6. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho záruku len v prípade tovaru zakúpeného u predávajúceho vykazujúceho vady, za ktoré  zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

7. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najskôr do 30dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru,

- výmenou tovaru,

- vrátením kúpnej ceny tovaru,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.

. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b)    predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b)    vrátením kúpnej ceny za tovar.

 

Záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

10. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou doklad o vybavení reklamácie.

11. Pokiaľ Kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim XXXXXX s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ONLINESTAVBA, s. r.o., Velkoblahovská cesta 72/33, 929 01 Dunajská Streda je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
   
čl. X. Prechodné a záverečné ustanovenia
  

1. Firma Onlinestavba s r.o. a jej partneri sa zaväzuje: že bude chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné informácie o kupujúcom. Bez písomného súhlasu kupujúceho neposkytne informácie o ňom ani o obsahu objednávok kupujúceho, s výnimkou verejne publikovaných informácií a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane, s výnimkou ovládajúcich a osôb ovládaných rovnakou ovládajúcou osobou. Záväzok ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania záujmu chránenia dôverných informácií.

2.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému  bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 

3.V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

 

 
čl. XI. Platnosť

Prejsť na  AKO NAKUPOVAŤ TU

1. Tieto všeobecné podmienky sú platné odo dňa: 1.1.2010


čl. XII. Cenové podmienky dopravy

- tovar do 3,5t - 0,70 Eur/km 

- tovar nad 3,5t - 1,80 Eur/km

- tovar s vykládkou - 1 Eur/km + vykládka 5,0 Eur/pal. 
(ceny sú uvedené bez DPH)

 

- doručenie kuriérom (ceny poštovného sa účtujú podľa aktuálneho cenníka služieb)

- extrudovaný polystyrén, fasádny polystyrén, podlahový polystyrén pri objednávke 20m3DOPRAVA GRÁTIS

- kamiónový odber stavebného materiálu - DOPRAVA GRÁTIS

 
čl. XIII. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. §3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a zákona. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom je obvyklé pri nákupe v klasickom  -kamennom- obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

3. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na dvadsať jeden kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobenom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané  predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

- nepoužívaný

- nepoškodený

- kompletný

- pokiaľ možno v pôvodnom obale
 

6. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime v zmysle platnej legislatívy rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak, a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

8. V súlade s ust.  § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje a od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.Ustanovenia čl. XIII týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom je obvyklé pri nákupe v klasickom – kamennom – obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

      V súlade s ust.  § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
-  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje a od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

príloha č.1 Formulár na odstúpenie od zmluvy

príloha č.2 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy


čl. XIV. Ochrana osobných údajov

Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

https://onlinestavba.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti  prihlásenie – môj účet

 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

 

Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

 

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 5. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 6. v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 8. informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 10. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 11. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa vyššie uvedeného písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky vyššie uvedené informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Cikkerova 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.25438/B
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S
 • DPD Slovensko, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
 • Raben

.□ Dávam súhlas spoločnosti ONLINESTAVBA, s.r.o. na zasielanie bezplatného newslettra. Prečítal (a) som si o svojich právach pri spracúvaní osobných údajov.  Newslettre sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!