PREPRAVNÝ PORIADOK
Obchodná spoločnosť ONLINESTAVBA, s.r.o. , so sídlom: Veľkoblahovská cesta 72/33, Dunajská Streda 929 01, IČO: 44 634 455, zapo v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka čo 23633/T vykonávajúca prepravu na základe povolenia na výkonu povolania prevádzkovateľa náldadnej cestnej dopravy vydanej Okresným úradom Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo: OU4łvr OCDPIG2022/017614 a na základe licencie pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu vydáva podľa 54 zákona č, 56/2012 zo z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov tento p r e p r a vn ý p o r i a d ok cestnej nákladnej dopravy:
Článok Iô
Úvodné ustanovenia
(1)    Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka v platnom znení.
(2)    Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.
(3)    Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku a podľa medzinárodne platných dohôd, dohovorov, ich platných dodatkov a úprav týkajúcich sa dopravy, najmä podľa dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR, a jeho dodatkov, ďalej európskej dohody pre prácu osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave AETR a tiež poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.
Článok 
Druh prevádzkovanej cestnej dopravy, rozsah poskytovaných dopravných služieb a vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom
(1)    Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.
(2)    Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy: celovozové zásielky a kusové zásielky.
l)opravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.
(3)    Za celovozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, pri splnení minimálne jednej z nasledujúcich podmienok:
a)    ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
b)    ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,
c)    ak sa nakladá alebo vyldadá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestacho
O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo. Pri preprave kusových zásielok si dopravca vyhradzuje právo ich prekládok na ďalšie vozidlá dopravcu, alebo jeho zmluvných dodávateľov v priestoroch skladu prevádzkovaného dopravcom.
(4)    Za dokládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.
(5)    Druhy prepráv podľa technickej základne, nqjmä vozového parku: preprava nákladu na paletách a nákladu voľne naloženého, ďalej preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov; Iné prepravy vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.
(6)    Z prepravy sú vylúčené nasledovné veci:
a)    veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
b)    nebezpečné veci v zmysle aktuálnej Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej v texte len ako „Dohoda ADR),
c)    predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použito, sú nevhodné na preprave vozidlom dopravcu,
d)    veci vysokej respe ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).
Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu. Dopravca tiež neprepravuje živé zvieratá a potraviny akéhokoľvek druhu.
Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku. Dopravca si v takomto prípade vyhradzuje právo odmietnuť prepravu vykonať, resp. dokončiť.
Článok 111.
Nakládka a vyldádka tovaru
(1)    Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady Č. 561/2006 0 harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktorým sa menia a doplňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.
(2)    Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.
(3)    Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznildi chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.
(4)    Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave,
(5)    Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových zásielok je odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci odosielateľ je povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
(6)    Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem.
(7)    Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a
označovaniu zásielky zapísanú v nákladnom liste alebo v inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.
(8)    Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.
(9)    Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.
(10)    Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu prerušĹ Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.
(11)    Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť. Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa ods. 10 je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.
(12)    Ak zásielka je zložená z velkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet len vtedy, ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.
(13)    Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť náldadu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.
Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.
Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.
Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúrnaní k dispozícii.
Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom,
Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.
(14)    Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa, pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla. môže byť podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov sankcionovaný zo strany príslušného policajného zboru.
(15)    Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu, resp. jeho zlé rozloženie zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie časti zásielky, resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy, napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky, resp. jej preloženie na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať, resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.
(16)    Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel, resp. v určitom čase na miesto nakládky, resp. vykládky. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu, resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.
(17)    Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
(18)    Osádka vozidla z hradiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu.
(19)    Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel.
(20)    Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ, lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľa vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej náldadnej doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pre zahájením prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.
(21)    Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené, môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.
(22)    Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.
Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej wkládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.
(23)    Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásieika spôsobila nutnosť dezinfekcie.
(24)    Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie jc možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.
(25)    Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.
Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté ináč; čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve.
Článok IV.
Zmluva o preprave vecí
(1)    Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave, bude sa riadiť ustanoveniami 610-629 0 zmluve o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
(2)    Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).
(3)    Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doldade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.
Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.
(4)    Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy.
(5)    Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v
dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.
(6)    Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku. alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.
l)okiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak* a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.
(7)    Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, piatia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (S 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).
(8)    Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa N765-773 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
(1)    Objednávateľ prepravy - najčastejšie odosielateľ - je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.
Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky emailom, faxom, prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky, pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.
Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie, je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu. Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy, Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:
a)    obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,
b)    informácie o zásielke (druh, hrubá hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet kusov. rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),
c)    miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),
d)    ak je požadovaný, tak aj čas nakládky a čas vykládky,
e)    pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia,
f)    dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).
Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
(2)    Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou. Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena.
(3)    Pri preprave tovaru, ktorého cena je ako 33.000 EUR je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.
(4)    Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť,
(5)    Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom
a)    prijatím objednávky,
b)    ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,
c)    prevzatím zásielky k preprave.
(6)    Objednávka je prijatá
a)    ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo
b)    okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,
c)    započatím objednanej prepravy dopravcom, pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.
(7)    Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďaišiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.
(8)    Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej ceny resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).
(9)    Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.
(10)    Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.
Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.
Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
(11)    Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť- "rnto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.
Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.
(12)    Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.
Ak viazne na zásielke niekolko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.
Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.
Článok VI.
Zodpovednosť dopravcu
(1)    Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(2)    Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:
a)    odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
b)    vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,
c)    okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.
d)    vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bot vydaný nákladný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Dopravca má právo zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného dokladu, resp. dodacieho listu, ktorý ostáva u odosielateľa zásielky.
(3)    Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku ('2) je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
(4)    Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, ked bola odovzdaná dopravcovia
Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.
(5)    Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný pri strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratcná alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášaľ účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky, Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 2 000,- EUR. Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať.
(6)    Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.
(7)    Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.
(8)    Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.
(9)    Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.
(10)    Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.
Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.
Článok VII.
Zmena prepravnej zmluvy
(1)    Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.
(2)    Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.
(3)    Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.
(4)    Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi,
(5)    Ak bola preprava odvolaná až po ýjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.
(6)    Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovio Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.
(7)    Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosieiatei'om nebol dohodnutý ďaiší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.
(8)    Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.
(9)    Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.
(10)Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.
Článok VIII
Prepravné listiny
(1)    Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.
Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.
(2)    Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:
a)    názov (meno) odosielateľa a príjemcu,
b)    obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,
c)    počet kusov,
d)    celkovú hmotnosť zásielky,
e)    miesto nakládky a miesto vykládky,
f)    dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,
g)    miesto pre výhrady dopravcu.
(3)    Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je
a)    prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
b)    dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.
(4)    Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.
(5)    Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.
(6)    Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.
Článok IX.
Reklamácie
(1)    Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielaleľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.
Oprávnerý (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.
(2)    Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.
(3)    Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia
Článok X.
Zverejnenie prepravného poriadku
(1)    Podľa zákona Čo 56/2012 Z. zo o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle   a je k dispozícií aj v sídle dopravcu. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.
(2)    Tento prepravný poriadok je platný od  
(3)    Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravn luvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účast íko zmluvy.
Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred pod ísaní zmluvy o preprave vecí, resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadko obo námiť.
V Dunajskej Strede dňa