Správna realizácia komína

  • 27.05.2010

 

Postaviť kvalitný a súčasne bezpečný komín nie je jednoduché . Vyžaduje to znalosti legislatívy , bezpečnostných predpisov , zodpovednosť a precíznosť .Pri zanedbaní
povinností pri jeho výstavbe dochádza k ohrozeniu ľudských životov a majetku.
 
 
Výber komína
Na výber komína má vplyv spôsob vykurovania. V súčasnosti sa do popredia dostávajú hlavne ekologické a úsporné formy vykurovania. Preto aj vývoj spotrebičov podlieha požiadavkám doby. Zosúladenie rýchlosti vývoja s výrobou a predpoklad budúcnosti je veľmi dôležitá úloha pre výber toho správneho komínového systému , ktorý by mal
poslúžiť dnes ale aj o pár desiatok rokov .
 
 
Návrh komína
Pred návrhom komínového telesa treba poznať spotrebič, ktorým bude budova na bývanie
vykurovaná . Zvolený zdroj vykurovania a typ vykurovacej sústavy sú rozhodujúcimi
faktormi , podľa ktorých možno následne komín nadimenzovať. V súčasnosti
sa uprednostňuje použitie nízkoteplotnej a kondenzačnej techniky, ktorá prináša výrazné úspory spotreby vykurovacích palív , a tým aj finančných nákladov.
Využitie kondenzačnej techniky si vyžaduje vybudovať komín , ktorý je dostatočne odolný
proti vlhkosti. Komínové teleso má byť viacvrstvové s vnútornou vložkou dilatačne a tepelne
oddelenou od komínového plášťa. Správne navrhnutý komín má mať takú účinnú výšku, prierez a vyústenie aby sa docielil potrebný ťah .
 
 
Umiestnenie komína
Podcenenie projektovej fázy môže pri výstavbe komína spôsobiť vznik porúch a zároveň finančne a často nedostatočne účinné opravy. Komín sa odporúča navrhovať do stredu budovy. Tým sa zabezpečia dobré rozptylové podmienky vo voľnom prúdení vzduchu .
 
 
Dodržanie predpísanej výšky
Podľa vyhlášky MŽP číslo 338/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší, musí byť výška komína alebo výduchu nad terénom minimálne 4m.
Dôležité je však dodržať aj prevýšenie ústia komína nad šikmou a plochou strechou .
Pri zariadeniach do 0,3MW sa treba riadiť požiadavkami stanovenými
STN EN 15287-1: 2008 Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov.
Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív.
Pri spaľovacích zariadeniach od 0,3MW do 1,2MW musí byť prevýšenie komína nad šikmou
strechou najmenej 1m, pri plochej streche 1,5m. Pri výkone zariadení nad 1,2MW musí byť
prevýšenie nad šikmou strechou 3m nad plochou strechou 3,5m. Nevhodný návrh komína
môže mať za následok požiar, poškodenie komínovej konštrukcie, ale aj nefunkčnosť
vykurovacieho zariadenia.  
 
 
Výpočet priemeru prieduchu.
Nevyhnutnou súčasťou stavby komína je stanovenie priemeru prieduchu. Prierez prieduchu
sa volí podľa typu spotrebiča a jeho výkonu. Ak priemer prieduchu nezodpovedá typu
a výkonu spotrebiča , stráca spotrebič na účinnosti , čím dochádza k zvyšovaniu nákladov na
vykurovanie. Výpočet priemeru prieduchu je úlohou projektanta . Pre bežnú bytovú výstavbu a rodinné domy je návrh prieduchu jednoduchý . Pre rodinný dom bez bez ďalších
zvláštnych požiadaviek na potrebu tepla postačuje priemer 140mm. Tento priemer môže byť
väčší ak účinná výška komína je pod 6m .
Pomer neúčinnej výšky k účinnej výške prieduchu má byť L1= 1/10 x L , kde L je účinná výška komínového prieduchu a L1 je neúčinná výška komínového prieduchu . Pri vykurovaní rodinných domov či bytov zemným plynom stačí aby bol priemer prieduchov
140mm . Pre odvod spalín z kozubovej vložky musí byť priemer prieduchu od 160mm až 200mm, z kachlovej pece 180mm až 200mm a z otvoreného kozuba 200mm až 300mm.
 
 
Umiestnenie horľavých látok v predpísanej vzdialenosti od komína
Komínové teleso a jeho prevádzka sú častými príčinami vzniku požiarov. Je to stavebná konštrukcia, ktorá patrí k najviac namáhaným častiam stavby. Pri používaní tepelných spotrebičov a vykurovacích telies je z toho dôvodu nevyhnutné zabezpečiť prevádzku týchto
zariadení tak, aby sa predchádzalo vzniku požiarov. Vzdialenosť medzi komínovým telesom a
horľavou konštrukciou  udáva vyhláška : MV SR číslo 401/2007 Z.z.
Vzdialenosť komína medzi drevenou konštrukciou minimálne 50mm
Vzdialenosť vstavaného nábytku od čistiaceho otvoru minimálne 60cm.


Ak potrebujete vedieť viac informácií o návrhu a realizácii komínových systémov kontaktujte nás .Prostredníctvom poradenského servisu Vám zabezpečíme odborné informácie priamo od výrobcov.
Zabezpečíme kontakt na:
                                                realizačné firmy
                                                revíznych technikov
                                                kominárov
 
Kontakt: info@onlinestavba.sk

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Schiedel Slovensko s.r.o.