Sokel - podceňovaná časť zateľovacieho systému

  • 02.12.2014

Zatepľovacie systémy sú v poslednej dobe veľmi často používané a kvalita zrealizovaných systémov má neustále narastajúcu tendenciu. Takmer pri každej realizácii existujú detaily zateplenia, ktoré sú zhotoviteľom často podceňované a kde sú tiež často použité chybné riešenia. Klasickým príkladom takto vysoko podceňovaného detailu je soklová časť zateplenia, ktorá je v styku so zeminou.

Tomuto detailu často realizátori nevenujú dostatok pozornosti a neuvedomujú si, že soklová časť domu je po balkónoch a streche najzaťažovanejšia časť obvodového plášťa. Táto časť domu je oproti zvyšku fasády namáhaná v ďaleko väčšej miere, a to najmä zvýšenou vlhkosťou, mechanicky, väčším ušpinením a v neposlednom rade tiež chemicky.  Pokiaľ však chceme, aby nám aj táto časť domu dobre a dlho slúžila, tak je nutné tomuto detailu zateplenia venovať náležitú pozornosť a pri realizácii použiť vhodné systémové riešenie. 

Požiadavka na zateplenie soklovej časti vychádza predovšetkým z toho, v akej výške je umiestnená podlaha najnižšie vyykurovaných miestností domu. Zateplenie sokla sa spravidla zhotoví z tepelnej izolácie menšej hrúbky (nemala by však byť menšia ako 8 cm), a to minimálne 80 cm pod úroveň spodnej hrany najnižšej vykurovanej podlahovej konštrukcie. V ideálnom prípade sa soklová časť domu zatepľuje až pod úroveň terénu, a to minimálne 80 cm pod úroveň terénu. V tomto prípade je potom nevyhnutné, aby technické riešenie tohto detailu bylo schopné dlhodobo odolávať zaťaženiu zemnou vlhkosťou. Na dosiahnutie maximálnej odolnosti konštrukcie je dôležité nielen použitie vhodných materiálov, ale tiež ich presná skladba a precízne remeselné spracovanie.


Obr.1 - Nesprávne zhotovená hydroizolácia soklovej časti zateplenia


Obr.2 - Nedostatočne zateplená soklová časť domu

Materiály na zateplenie soklovej časti domu musia spĺňať nasledujúce podmienky:

- minimálna nasiakavosť
- mrazuvzdornosť
- minimálna alebo žiadna vzlínavosť vody
- dostatočná pevnosť v tlaku
- schopnosť napojenia na už zhotovenú hydroizoláciu
- jednoduchá spracovateľnosť

Základným predpokladom je použitie vhodného izolantu, ako napríklad extrudovaného polystyrénu XPS alebo Perimetra. Obidva materiály majú veľmi dobré mechanické vlastnosti, ako je pevnosť v tlaku a odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti, ktoré ich predurčujú na použitie práve v soklových oblastiach. Hlavný rozdiel medzi týmito materiálmi spočíva predovšetkým v tom, že extrudovaný polystyrén je voči vlhkosti odolný v celom svojom objeme. Perimeter má proti vlhkosti odolnú len povrchovú úpravu a jej mechanickým poškodením je táto odolnosť výrazne znížená.

Pozor na vzlínajúcu vlhkosť
Ďalšou nemenej dôležitou podmienkou funkčného zateplenia soklovej oblasti je aj použitie vhodného lepidla a tiež správne a funkčne zhotovená hydroizolácia zatepľovacieho systému a jej napojenie na existujúcu hydroizoláciu. Prvým problémom je teda správne prilepenie izolantu. Použitie cementových lepidiel, prípadne lepidiel na báze polyuretánových pien je pod úrovňov terénu vyslovene nevhodné, a to tak z hľadiska vysokej nasiakavosti týchto produktov (za izolantom v lepidle dochádza ku vzlínaniu vlhkosti, ktorá sa môže dokonca dostať až nad úroveň horizontálnej izolácie), ale tiež z hľadiska problematickej prídržnosti k podkladu. Zvislé konštrukcie sú zvyčajne izolované pomocou asfaltových pásov, prípadne špeciálnymi stierkovými materiálmi na báze asfaltu, a prídržnosť lepidiel bežne používaných na lepenie zatepľovacích systémov je pri aplikácii na asfaltové podklady takmer nulová.


Obr.3 Nedostatočná prídržnosť cementových lepidiel na asfaltové podklady
 

Správne založenie sokla
Z týchto dôvodov je nevyhnutné použitie špeciálnych materiálov. Dokonalá ochrana zatepleného sokla proti zemnej vlhkosti sa dá dosiahnuť použitím materiálov z radu Prince Color® IZOL firmy BASF a to konkrétne produktov Prince Color® IZOL Z a Prince Color® IZOL B. Izolant sa lepí celoplošne alebo rámo-bodovým prilepením pomocou Prince Color® IZOL Z. Tento materiál sa vyznačuje výbornou prídržnosťou na podklad na báze asfaltu aj na minerálne podklady a zároveň zaručuje nulovú vzlínavosť vlhkosti za izolantom. Hydroizolácia vonkajšej strany izolantu sa realizuje pomocou materiálu Prince Color® IZOL B a to tak, aby bola hydroizolácia vytiahnutá minimálne 30 cm nad úroveň terénu. Toto riešenie zaručuje dokonalú a dlhodobú funkčnosť tak z hľadiska tepelno-technického, ako ja z hľadiska ochrany proti vlhkosti. Presný návrh funkčného riešenia však vždy závisí od konkrétnych podmienok danej stavby. 
Príkladom je vybraný detail riešený s materiálmi BASF.
Zdroj: (Z firemných materiálov BASF Slovensko spol s.r.o.)