Koľko stojí zateplenie domu?

  • 28.11.2014

Zateplenie domu
Hlavným dôvodom pre zateplenie domu je úspora energie potrebnej na vykurovanie. 
Zateplením sa okolo domu vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní. Zatepľovací systém tiež ochráni pôvodnú stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čo predlžuje životnosť budovy.

Spôsoby zatepľovania domov
Známe sú dva princípy zatepľovacích systémov: kontaktné a odvetrané

Kontaktný zatepľovací systém: je najrozšírenejším a v istých podmienkach aj najlacnejším zatepľovacím systémom obvodovej steny z exteriéru. Ide o zatepľovanie mokrým procesom. Vrstvy sú z interiérovej strany k exteriérovej v tomto poradí: obvodová stena s lepiacou maltou, tepelnoizolačná vrstva, výstužná vrstva (rohože, pletivá, mriežky), povrchová vrstva. Hrúbka tepelnej izolácie môže byť rôzna, čo závisí od použitého typu izolantu. Pohybuje sa v rozpätí od 8 do 16 cm. K podkladu (t.j. k existujúcej konštrukcii) môže byť tepelný izolant prilepený celoplošne, pásovo, prípadne bodovo alebo pripevnený mechanicky tanierovými kotvami, ktorých počet a rozmiestnenie určuje statické výpočet. Výhodami kontaktného zatepľovania sú jeho jednoduchosť a výkonnosť. Poskytuje neobmedzenú farebnosť a vieme ho pomerne ľahko opraviť. Nie je však vhodné do vlhkých prevádzok a nevýhodou je aj možnosť zateplenie iba pri určitých klimatických podmienkach.

Odvetraný zatepľovací systém: Nazývame ho i montovaný, pretože pri jeho realizácii uplatňujeme suché procesy. Vrstvy (z interiérovej strany k exteriérovej) sú v tomto poradí: pôvodná obvodová stena, tepelnoizolačná vrstva, kotviaca a nosná konštrukcia, odvetraná vzduchová vrstva, obklad. Tepelnoizolačnú vrstvu zvyčajne tvoria minerálnovláknité dosky, ktorých hrúbka býva väčšia ako hrúbka izolácie kontaktného zateplenia. K podkladu ich pripevňujeme rovnakými kotvami ako pri kontaktnom zatepľovaní. Odvetraný zatepľovací systém je najbezpečnejší z hľadiska kondenzácie vodnej pary a je vhodný i do vlhkých prevádzok. Výhodou je aj možnosť vykonávať montáž v každom ročnom období.

Koľko stojí zateplenie domu?
Cena za zateplovanie domu je závislá na mnohých faktoroch. Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazný vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatepľovacími systémami. Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového plášťa zhotoveného z kontaktného zatepľovacieho systému. Tieto sú dané typom domu v závislosti na:

- výške domu - pri požiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky použiť KZS (kontaktný zatepľovací systém) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu.
- podlažnosti - pri budovách s menším počtom podlaží na 1m2 podlahovej plochy pripadá väčší podiel nákladov začiatku a ukončenia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s užívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch)
- konštrukčnej výške podlažia - čím je väčšia konštrukčná výška podlažia, tým bude aj väčšia plocha zeteplenia, ktorá pripadá na 1m2 podlahovej plochy podlaží na podiele plnej častí fasády - pri väčšom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzhľadom na menšiu  plochu obvodovej konštrukcie nižšie náklady na zateplenie. Menšiu plochu je potrebné zatepliť aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatepľovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotoviteľa. Každý zhotoviteľ navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov a iné (režijné náklady). V súčasnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov podľa lokality. Priame náklady na materiál sa líšia veľmi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe podľa certifikátu. Cena materiálov môže byť ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi.